Normativa de Convivència

Pretenem proporcionar als diferents estaments de la Comunitat Educativa, unes orientacions que ens permetin viure amb fluïdesa, amb enriquiment i respecte mutus tota l’experiència col·legial.

 

Faltes lleus

Són faltes lleus…

*una falta lleu pot ser considerada greu en funció de la seva intensitat.

 1. Fer malbé el material del centre.
 2. Tenir un mal comportament a les entrades i sortides de l’aula, passadissos, escales….
 3. Dir paraulotes i renecs al centre.
 4. Menjar xiclet al centre.
 5. Jugar amb la pilota a l’aula, passadís, escales…
 6. Cridar i fer sorolls.
 7. Distorsionar la dinàmica de la classe i interrompre les classes contínuament sense motiu.
 8. Utilitzar mòbils durant l’horari lectiu en tot el recinte escolar, a menys que es disposi un permís especial del centre per fer-hi activitats acadèmiques. En cas contrari el centre retindrà el mòbil fins que els pares vinguin a buscar-lo.
 9. No seguir la normativa d’ús dels portàtils a l’aula.
 10. Utilitzar indumentària i roba inadequada.
 11. Portar al Centre pilotes de cuir.
 12. Altres.

Són faltes greus…

 1. Barallar-se en el centre.
 2. No tractar tots els membres de la comunitat educativa amb el màxim de respecte. Dur a terme actes greus d’indisciplina, actes contraris a la salut i a la integritat personal i/o agressions físiques. Proferir injúries, ofenses i amenaces .
 3. Mostrar actituds violentes (físiques, verbals…) en el centre.
 4. Fumar en qualsevol lloc del centre.
 5. Prendre o amagar materials o objectes personals de qualsevol membre de la comunitat educativa.
 6. Suplantar la personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostreure documents i materials acadèmics.
 7. En cas que a les sortides o activitats escolars algun alumne o familiar faci fotografies, en cap cas es podran difondre a través de les xarxes socials o altres mitjans sense autorització expressa de l’escola i família. 21.Rebre una penalització per acumulació de faltes lleus.
 8. Altres…

Accions que es duran a terme

ACTUACIONS QUE S’APLICARAN:

* LES FALTES LLEUS SERAN GESTIONADES PEL PROFESSOR O/I TUTOR DIRECTAMENT.

** EN EL CAS DE FALTES GREUS, QUAN N’HI HAGI 2 O ALGUNA DE MOLT GREU A CRITERI DEL TUTOR/PROFESSORAT

L’ALUMNE/A SERÀ CONVOCAT A COMISSIÓ INSTRUCTORA I ES DECIDIRÀ LA SANCIÓ EN CONSONÀNCIA AMB LA GRAVETAT.

* 3 faltes greus es converteixen en una falta greu.

* 2 greus comissió.

* 1 greu molt greu també comissió.

Descarrega’t els Drets i deures de l’Alumnat