Projecte educatiu de centre

Missió

Les Claretianes i, per extensió, tota la Comunitat Educativa, som una institució missionera i tot el que fem i vivim és missió. Per això, el nostre Projecte Educatiu és una proposta oberta a tots, especialment a qui més ho necessiti: anunciar la Bona Notícia de Jesús, la dignitat de tot ésser humà, acompanyar el creixement de la persona en totes les seves dimensions, compromesos amb la transformació de la societat i del món, perquè aquest sigui cada vegada més humà i més fratern.

Els nostres col·legis tenen la missió d’oferir a la societat una proposta educativa que, des de l’Ideari del Col·legi Claretià, viu els valors i l’esperit de l’Evangeli, a l’estil del P. Claret i la M. M. Antònia París: la nostra raó de ser a l’Església és que Déu sigui conegut i estimat per tots? I fer fàcil als altres el mateix camí, amb les armes de la justícia i l’exemple?. D’aquesta forma, assegurem una formació acadèmica de màxima qualitat i per això:

 • Promovem la qualitat humana de tot el nostre alumnat, el seu desenvolupament ple, els fem protagonistes del seu propi aprenentatge amb il·lusió, amb lliurament i dedicació, amb iniciativa i responsabilitat, utilitzant al màxim les seves capacitats i adquirint estratègies per al seu desenvolupament personal, social i espiritual.
 • Formem persones lliures i responsables, integrades, conscients de qui són i qui volen arribar a ser, que van construint el seu propi futur identificant qualitat de vida amb una millora en la relació amb ells mateixos, amb els altres i amb Déu. Alumnes i amb amor per l’aprenentatge, que busquin, pensin, sentin i actuïn.
 • Apostem per formar Comunitats Educatives que es distingeixin per la seva qualitat humana, espiritual i solidària, en processos continus de formació i innovació per donar resposta a les necessitats i reptes actuals. Perquè eduquem per a la vida, no per a l’aula, per a l’èxit personal, laboral i social, no només per a un expedient acadèmic.
Entenem l’educació com un mitjà privilegiat per evangelitzar perquè educar (educere) és, abans de res, treure a la llum el que està dins i no “posar” continguts o formes fetes. Com a centre catòlic, la nostra missió educativa s’inspira en els principis de l’humanisme cristià, “és a dir, la vivència d’una espiritualitat que creix si creix la humanitat dels seus gestos, aprenentatges, obres i persones” (Escoles Catòliques, Projecte Educatiu Institucional (Madrid, 2010) 34).
Creiem en un ésser humà creat amb totes les capacitats i possibilitats. Un ésser “capaç de Déu” perquè Déu ha volgut fer-se “capaç de l’ésser humà”. I en la mesura en què cada persona vagi creixent i multiplicant tot el que ja és, en aquesta mesura, estarem contribuint al fet que aconsegueixi la seva plenitud, el millor de sí mateix, a la mesura que és Crist (cf Ef 4,13) i que puguin trobar-se amb Déu, Amic de la Vida (cf. Sab 11,26).

Visió

 • Somiem amb un Centre Educatiu…reconegut socialment per la seva qualitat acadèmica i educativa (cf. Aneu 19.5), per la seva innovació constant, la seva obertura a la societat i per l’aposta decidida pels valors que deriven del nostre Ideari.
  Un Centre que valora a la persona humana i propicia la seva experiència de Déu des de l’alegria, la llibertat i el respecte, una escola que potencia el gust pel saber, la creativitat i l’emprenedoria.
 • Somiem amb un Centre Educatiu… que veu  l’alumne i  l’alumna com a protagonistes i artífexs de la seva pròpia educació i la seva formació integral, comptant amb la seva diversitat, fomentant la iniciativa, l’esperit de superació, el pensament crític, el respecte, el compromís i un sentit espiritual i transcendent de la vida (cf. Aneu 19.1-2).
 • Somiem amb un Centre Educatiu… on la labor educativa sigui tasca de tots els agents de la comunitat col·legial i on s’afavoreixin unes relacions interpersonals de qualitat (Aneu 19.1).
  Des de la realitat del dia a dia als nostres centres, somiem amb una escola de futur en la qual tots els agents de la comunitat educativa (famílies, docents, alumnes, alumnes, exalumnes, agents extraacadèmics i personal no docent, cf. Dir. 103) treballem des de la perspectiva dels més necessitats, amb una mateixa finalitat, mantenint unes relacions sanes i de qualitat.
 • Somiem amb un Centre Educatiu… on “es respiri” un ambient familiar, senzill, alegre i ordenat, de manera que, tant la seva organització, com les seves activitats, responguin a la fi apostòlica de l’institut (cf. Dir. 107).
  Un Centre en el qual les famílies participin activament en les activitats organitzades pel centre i col·laborin en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat i en la sostenibilitat econòmica del mateix per assegurar el seu correcte funcionament.
  Un Centre que faciliti i lideri la formació contínua de tots els agents educatius, el seu desenvolupament personal, vocacional i professional, identificant-se progressivament amb el nostre Ideari.
 •  Somiem amb un Centre Educatiu… que se sap un bé públic, obert a les necessitats de l’entorn i del món, que desenvolupa un fort sentit ètic i solidari, compromès amb la justícia.
  Un Centre sensible davant la cura de la naturalesa i la conservació de la Creació i l’activitat de la qual impliqui el menor impacte possible en el medi ambient.

Valors

No és fàcil triar els valors vertebradors que ens defineixen sense caure en la temptació de no deixar fora cap tret del nostre estil claretià. La selecció que presentem és la síntesi elaborada pels Equips Directius al costat del Govern Provincial i tenint en compte els documents de la nostra tradició. En aquest moment, aquí i ara, creiem que aquests són els valors essencials del nostre carisma que urgeix proposar i viure en la nostra missió educativa :

FENT FÀCIL ALS ALTRES AQUEST MATEIX CAMÍ

 • Que et conegui i et faci conèixer
 • Com una sola família i un sol cor
 • Ajuntaran acció i contemplació
 • La pobresa és la clau mestra
 • Ser nous en la pràctica, no en la teoria

D’aquests cinc valors vertebradors, triats des del treball dels claustres i els Equips directius, 3 coincideixen amb els marcats pel XVI Capítol General (agost 2011): ajuntaran l’acció amb la contemplació, una sola família i un sol cor i pobresa evangèlica.

Descarrega’t el nostre projecte educatiu