Perfil institucional de l’alumnat Claretià

Vol simbolitzar la força i la importància del treball en equip, del treball col·laboratiu, cooperatiu. Simbolitza que l’alumne que volem que surti de les nostres escoles ha de saber buscar les habilitats i adaptar-se a les situacions. Ha de ser conscient que tots som peces clau del castell ,cadascú amb les seves habilitats i intel·ligències.

Intenta explicar com volem que creixi i es formi l’alumnat de la nostra escola (del nostre col·legi).El nostre objectiu és que siguin ciutadans solidaris amb criteri. És per això que treballem perquè experimentin, investiguin i siguin curiosos.

Vetllem perquè aprenguin a cuidar-se, a coneixes i, sobretot, perquè siguin persones preparades, autònomes i creatives per encarar el seu futur fora de l’escola, amb ganes de participar activament de la cultura i la societat on viuen.

En definitiva que siguin persones amb seny i amb la ment oberta per afrontar les situacions que els pugui deparar la vida.

Hem volgut completar aquest PCI – Perfil Competencial Institucional – del nostre alumnat, de cara a les programacions amb els nombres paral·lels de cadascuna de les competències LOMCE, Llei Educativa vigent en l’actualitat. D’aquesta manera, les 7 competències LOMCE queden integrades i enriquides en les 11 competències del nostre PCI:

PEI Claretianes Tremp

 • Interpreto i expresso, oralment i per escrit, pensaments, sentiments, fets i opinions, interactuant amb una ment oberta, dialogant, constructiva i crítica en múltiples contextos socials i culturals, en castellà, en la llengua cooficial de la meva Comunitat i en almenys una llengua estrangera (*CB 1)
 • Aplico el pensament cientificotècnic i lògic-matemàtic, així com el mètode científic per interactuar amb el món físic tant en els seus aspectes naturals com en els generats per l’acció humana, de tal manera que puc dirigir la meva activitat a millorar i preservar les condicions de vida de tots els éssers (*CB 2)
 • Mantinc bons hàbits de salut, alimentació i higiene i practico regularment activitats físic-esportives que milloren la meva qualitat de vida a nivell personal i social (*CB 2)
 • Conec les meves fortaleses i debilitats, confio en mi mateix/a per afrontar les dificultats que em trobo i em mostro autèntic/a, honest/a i positiu/a en les meves relacions amb els altres (*CB 4, 5, 6)
 • Participo en la vida cívica amb responsabilitat a partir de l’anàlisi crítica de la realitat social i dels esdeveniments històrics, convivint lliure i democràticament amb els altres des del respecte, la tolerància i la igualtat (*CB 5)
 • Participo activament en programes solidaris buscant el ben comú per sobre de qualsevol interès particular i prioritzant el compromís amb els pobres, marginats i exclosos, contribuint a la transformació de la societat, a l’estil de París i Claret (*CB 5, 6)
 • Resolc pacíficament els conflictes a través del diàleg i rebuig qualsevol forma de discriminació acceptant al proïsme i respectant la dignitat de la persona per sobre de tota ideologia, interès i convicció (PRÒPIA CLARETIANES)
 • Aplico tècniques i hàbits de treball intel·lectual, planificació i avaluació de l’aprenentatge, utilitzant de forma efectiva els mitjans tecnològics per construir coneixement, compartir-ho i seguir aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma (*CB 3, 4)
 • Aplico els coneixements que adquireixo en la presa de decisions de forma autònoma i emprenedora, gestionant la incertesa amb naturalitat i creativitat, mostrant afany de superació i visió de futur (*CB 6)
 • Conec, comprenc, valoro i gaudeixo les manifestacions artístiques que formen part del patrimoni cultural local i forà, perquè m’ajuden a expressar les meves idees, experiències i emocions de forma creativa a través de diferents llenguatges artístics (Música, Literatura, Arts Plàstiques?) (*CB 7)
 • Visc els valors cristians i Claretians donant testimoniatge amb la meva vida i la meva paraula, obert/a a l’experiència de Déu i respectant la pluralitat religiosa (PRÒPIA CLARETIANES)